آنچه در انتخابات ریاست جمهوی این دوره اتفاق افتاد مصافی برای هویدا شدن وزن واقعی اصولگرایان بود. احمدی نژد توانست در دولت دهم و در موقعی مناسب حساب خود و گفتمان منتسب به خویش را با اصولگرایان جدا نماید. وی پیش از این توانسته بود با ایجاد یک تعریف تازه از ماهیت آمدن خود در فضای سیاسی کشور یک تفکیک قوی بین سایر گروه های سیاسی و خود انجام دهد. احمدی نژاد طی انتخابات سال 84، 88 و 92 توانست این تفکیک گفتمانی را تثبیت کرده و در جامعه اصالت خود را حفظ نماید.